arrow Arrow An icon describing an arrow. close Close An icon describing a close action, such as for overlays. facebook Facebook An icon describing Facebook. flip google Google+ An icon for Google+ jump mail Mail An icon describing an envelop such as an email or a letter. play Play An icon describing a play action. share Share An icon describing a sharing action. stack Stack An icon describing a hand of cards. twitter Twitter An icon describing Twitter. url Url An icon describing an action of sharing/copying a url. whatsapp
Getty
دوران پناهندگی شما مراحل آتی را سپری میکند

دوران پناهندگی شما مراحل آتی را سپری میکند

Laden …

پناهندگی

شما باید بعد از رسیدن به هامبورگ خود را به اداره پلیس و یا مرجع ثبت پناه جویان معرفی کنید

Laden …
Getty
شما باید واضح بگویید، که شما میخواهید درخواستی پناهندگی بدهید
    بعد ازان نام نویسی شما اجرا میگردد

شما باید واضح بگویید، که شما میخواهید درخواستی پناهندگی بدهید بعد ازان نام نویسی شما اجرا میگردد

Laden …

پناهندگی

امکان دارد، که دفعتاً درهمان جای اولِ مرجعِ ثبت نام پناه جویان بشما یک جای خواب داده شود امکانهم دارد، که آن مکان برای شما جا نداشته باشد، بخاطریکه د رحالحاضر پناهجویان زیاد به هامبورگ میآیند

درآن صورت شما به جای دیگری فرستاده میشوید

Laden …

در برخی از مواقع اجازۀ اقامت شما یا محدود ویا هم نا محدود است. اگرچه که شما یک اجازه اقامت یکساله گرفته باشید، شما میتوانید بعد از چند سال مختصر اجازۀ اقامت نا محدود بدست بیاورید.

Laden …
eventType stackId cardIndex cardType eventData