arrow Arrow An icon describing an arrow. close Close An icon describing a close action, such as for overlays. facebook Facebook An icon describing Facebook. flip google Google+ An icon for Google+ jump mail Mail An icon describing an envelop such as an email or a letter. play Play An icon describing a play action. share Share An icon describing a sharing action. stack Stack An icon describing a hand of cards. twitter Twitter An icon describing Twitter. url Url An icon describing an action of sharing/copying a url. whatsapp
CC BY-SA 3.0
شما به شکل آتی با قطارها و اوتوبوس های شهری راه تان را می یابید

شما به شکل آتی با قطارها و اوتوبوس های شهری راه تان را می یابید

U-Bahn, S-Bahn, Bus

Laden …

حمل و نقل عمومی

بسیاری از مسافه های بزرگ شهر هامبورک را شما با قطارهای زیر زمینی و یا قطارهای سریع شهری پیموده میتوانید U-Bahn, S-Bahn

Laden …
هرجا که شما این علامات  را ببینید یک ایستگاه قطار شهری است
    U, S
    ایستگاه های آنها در نقشه شهرهامبورگ

هرجا که شما این علامات را ببینید یک ایستگاه قطار شهری است U, S ایستگاه های آنها در نقشه شهرهامبورگ

Laden …
HVV
در هر ایستگاهِ قطار شهری یک نقشه موجوداست،
    که در آن تمام خطوط یا لین های قطار رسم شده است

در هر ایستگاهِ قطار شهری یک نقشه موجوداست، که در آن تمام خطوط یا لین های قطار رسم شده است

Laden …
eventType stackId cardIndex cardType eventData